Statut Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej” Rozdział I Postanowienia ogólne
§1
Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej (zwany dalej UTW), jest stowarzyszeniem
zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.
§2
UTW działa na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.
§3
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej działa w Kędzierzynie-Koźlu.
2. Siedzibą UTW Ziemi Kozielskiej jest miasto Kędzierzyn-Koźle.
3. Terenem działania UTW jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza
granicami kraju.
4. UTW może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania a także
może pozostawać członkiem tych organizacji i instytucji na zasadach dobrowolności i
pełnej autonomii.
5. Czas trwania UTW jest nieograniczony.
§4
1. UTW prowadzi działalność pożytku publicznego opartą na pracy społecznej swoich
członków.
2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudniać pracowników i
wolontariuszy. Członkowie UTW, w tym członkowie jego władz, mogą być zatrudniani
na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.
3. UTW ma prawo do wydawania legitymacji i certyfikatów.

                                                Rozdział 2 Zakres, cele i formy działania

                                                                                     §5
UTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

                                                                                     §6
Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:
 nieodpłatna działalność pożytku publicznego:
1. kultywowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. nauki, oświaty i wychowania,
3. ochrony i promocji zdrowia,
4. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych,
5. ekologii,
6. krajoznawstwa i wypoczynku,
7. kultury i sztuki,
8. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
9. rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
10. promocji wolontariatu.
 odpłatna działalność pożytku publicznego:
1. kultywowania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. nauki, oświaty i wychowania,
3. ochrony i promocji zdrowia,
4. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych,
5. ekologii,
6. krajoznawstwa i wypoczynku,
7. kultury i sztuki,
8. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
9. rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
10. promocji wolontariatu.

                                                                                  §7
Celem UTW jest szeroko pojęta aktywizacja osób starszych, a w szczególności:
1. włącznie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie
rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
2. aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych,
3. prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i
turystyczno-krajoznawczej dla osób starszych,
4. upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
5. podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych,
6. wspieranie idei wolontariatu, szerzenie współpracy pomiędzy miastami, regionami,
państwami i narodami.

                                                                                   §8
1. Cele, o których mowa w § 7 UTW realizuje się przez:
1. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
2. organizację wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, lektoratów języków obcych,
odczytów, debat, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów,
festiwali, wyjazdów edukacyjnych, imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych oraz innych
zajęć aktywizacyjnych,
3. prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
4. organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych,
5. organizowanie krajowych i międzynarodowych wyjazdów, plenerów, spotkań
integracyjnych oraz wymian dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów,
6. inną aktywną działalność turystyczno – krajoznawczą,
7. prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów),
8. organizowanie badań profilaktycznych,
9. tworzenie grup samopomocowych,
10. działalność promocyjną i informacyjną,
11. tworzenie funduszy celowych (fundusz samopomocy, stypendialny),
12. działalność stypendialną,
13. spotkania z ludźmi nauki, kultury i polityki,
14. działalność w sekcjach zainteresowań,
15. stwarzanie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
16. rehabilitację społeczną i zdrowotną,
17. organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie
środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich osób fizycznych i
innych źródeł,
18. organizację imprez okolicznościowych włączających UTW w aktualne problemy
społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem
środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej,
19. współprace z instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w
zakresie zgodnym z celami UTW oraz współpracę z innymi podmiotami
wykazującymi zainteresowanie celami UTW,
20. ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom fizycznym,
osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla realizacji celów UTW.
2. Statutowa działalność, o której mowa w ust 1 jest działalnością pożytku publicznego
prowadzona przez UTW jako działalność nieodpłatna, z zastrzeżeniem ust. 3,
3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego,
4. Odpłatną działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie
określonym w ust. 1 pkt 1-8,10,16 i 18,
5. Decyzję w zakresie prowadzenia danego działania w formie odpłatnej bądź nieodpłatnej podejmuje Zarząd,
6. Prowadzona przez UTW działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości,
7. Przychód odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego,
8. UTW nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności,
9. Działalność gospodarcza prowadzona przez UTW może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

                                                Rozdział 3 Członkowie, ich prawa i obowiązki

                                                                                      §9
1. W SUTW wyróżniamy:
a. członków zwyczajnych,
b. członków honorowych,
2. Członkiem zwyczajnym UTW, zwanym dalej słuchaczem, może być każdy obywatel
Rzeczpospolitej Polskiej, w wieku 55+, który pragnie wnieść swój wkład w
urzeczywistnienie celów UTW, złoży pisemna deklarację, wpłaci wpisowe oraz
zobowiąże się do opłacania składek członkowskich. Potwierdzeniem przynależności
do UTW jest legitymacja członkowska,
3. Członkiem honorowym SUTW może być osoba fizyczne lub prawna, która wniosła
wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego,
poprzez wręczenie honorowej legitymacji, następuje na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu.

                                                                                        §10
1. Członkowie zwyczajni (słuchacze) mają prawo do:
a. czynnego i biernego wyboru do organów stowarzyszenia,
b. zapoznania się z miesięcznymi i rocznymi programami działalności UTW,
c. zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW,
d. organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej,
klubowej zgodnie z celami UTW i potrzebami członków,
2. Członkowi honorowi mają prawo do:
a. zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW,
b. brania udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach statutowych władz UTW.

                                                                                         §11
Członkowie UTW są zobowiązani do:
1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTW,
2. przestrzegać postanowień Statutu i Uchwał organów UTW,
3. regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.

                                                                                         §12
Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w wyniku:
1. dobrowolnego wystąpienia z UTW zgłoszonego na piśmie,
2. skreślenia z listy z powodu nieopłacania składki za okres 6 miesięcy
3. śmierci członka.
O skreśleniu decyduje Zarząd Uchwałą z uzasadnieniem. Słuchacz ma prawo odwołania od
decyzji do Walnego Zgromadzenia Członków.

                          Rozdział 4 Władze i organy doradcze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

                                                                                         §13
1. Organami władzy są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Organami doradczymi są:
a. Rada programowo-naukowa,
b. Rada Członków UTW.
3. Członkowie UTW mogą być wybierani tylko do jednego z organów władzy
wymienionych w §13 ust 1 lit. b) i c),
4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru,
5. Wybór wszystkich organów UTW odbywa się w glosowaniu jawnym,
6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji,
skład osobowy jest uzupełniany przez Zarząd, za zgodą zainteresowanego. Liczba
osób dokooptowanych w ten sposób – w danym roku kalendarzowym, nie może
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów,
7. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w
trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany przez Komisję Rewizyjną, za zgodą
zainteresowanego. Liczba osób dokooptowanych w ten sposób – w danym roku
kalendarzowym, nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

                                                                                   §14
Najwyższym organem UTW jest Walne Zgromadzenie Członków upoważnionym do
podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu działania UTW.

                                                                                   §15
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. uchwalanie kierunków działalności UTW,
2. uchwalanie planów rocznych działalności i budżetu,
3. uchwalanie zmian Statutu,
4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
6. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7. ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich,
8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego,
9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania UTW.

                                                                                  §16
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane w trybie zwyczajnym, lub
nadzwyczajnym,
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku
jako zebranie sprawozdawcze, a raz na 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze,
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków UTW, w terminie 30 dni od daty
złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie,
4. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia zawiadamia się Członków
UTW co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

                                                                                    §17
W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:
1. Z głosem stanowiącym – wszyscy członkowi UTW,
2. Z głosem doradczym – osoby zaproszone.

                                                                                     §18
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów:
a. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych,
b. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 min później od pierwszego
terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania,
2. Obrady Walnego Zgromadzenia członków są protokołowane i podpisuje je
przewodniczący oraz sekretarz,
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić szczegółowy regulamin swojego
funkcjonowania.

                                                                                       §19
1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd UTW jest organem wykonawczym Uniwersytetu i ponosi odpowiedzialność za
jego prawidłową działalność,
3. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 osób,
4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa ds.
organizacyjnych, wiceprezesa ds. finansowych, sekretarza, skarbnika i członków
Zarządu,
5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo skarbowe,
6. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7. Szczegóły funkcjonowania Zarządu mogą zostać uregulowane w regulaminie
przyjmowanym przez Zarząd w drodze uchwały.

                                                                                        §20
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i
niemajątkowych Stowarzyszenia, a tym samym do zaciągania zobowiązań i
zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes i inny członek
Zarządu działający łącznie, albo wiceprezes i inny członek Zarządu działający łącznie,
2. W stosunkach między Prezesem a Stowarzyszeniem, oświadczenia woli w imieniu
Stowarzyszenia składa wiceprezes i inny członek Zarządu działający łącznie,
3. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu.
Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania.

                                                                                         §21
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizowanie Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
2. ustalanie planów działalności i budżetu UTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich
wykonania, w celu przedłożenia na Walnym Zgromadzeni Członków,
3. sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności
Stowarzyszenia,
4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
5. decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania sekcji zainteresowań i
nadzorowanie ich działalności,
6. zarządzanie majątkiem UTW, opracowywanie preliminarzy, programów, sprawozdań
budżetowych oraz dysponowanie funduszami UTW,
7. reprezentowanie UTW na zewnątrz,
8. zatrudnianie w razie potrzeby pracowników oraz zawieranie stosownych umów,
9. uchwalanie regulaminów wynikających z przepisów prawa pracy oraz innych
regulaminów związanych z zatrudnianiem w ramach stosunku pracy bądź stosunków
cywilnoprawnych,
10. ustalanie zasad regulowania składek członkowskich,
11. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
12. podejmowanie Uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
organizacji,
13. przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,
14. powoływanie Rady Programowo – Naukowej,
15. powoływanie Rady Członków UTW.

                                                                                       §22
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał,
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½
liczby członków Zarządu,
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, podpisuje je Prezes oraz Sekretarz Zarządu.

                                                                                       §23
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym UTW, odrębnym od organu
zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej,
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie Członków,
3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza,
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

                                                                                         §24
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki
finansowej,
2. przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądania od
kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,
3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności i
wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

                                                                                          §25
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów,
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym,
3. Komisja Rewizyjna może uchwalić szczegółowy regulamin swojego funkcjonowania.

                                                                                          §25a
1. Rada Programowo-Naukowa jest organem doradczym Zarządu w zakresie programu
merytorycznego UTW,
2. Rada Programowo-Naukowa czuwa nad wysokim poziomem działalności
merytorycznej UTW,
3. Członków Rady Programowo-Naukowej powołuje Zarząd UTW.

                                                                                           §25b
1. Rada Członków UTW jest powoływana przez Walne Zgromadzenie na 4-letnią
kadencję, jako organ doradczy i wspomagający działania Zarządu,
2. Rada Członków składa się z trzech do pięciu osób,
3. Rada Członków UTW wybiera spośród siebie przewodniczącego Rady i jego zastępcę.

                                                                        Rozdział 5 Majątek UTW

                                                                                            §26
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu,
zbiórek publicznych,
c. dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty,
zlecenia usług,
d. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności
gospodarczej, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty,
akcje), dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w
użytkowaniu Stowarzyszenia,
e. z innych źródeł.
2. Wysokość składki członkowskiej określa Walne Zebranie Członków,
3. Zasady opłacania składek ustala uchwałą Zarząd,
4. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym,
5. Dochód z działalności UTW służy do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. I nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków,
6. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest w całości przeznaczana na działalność
pożytku publicznego,
7. UTW nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 15.000 euro – również w drodze więcej niż jednej operacji.

                                                                                     §27
1. UTW prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie zobowiązującymi
przepisami,
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

                                                                                     §28
W działalności UTW zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem UTW w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy UTW pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,
2. przekazywania majątku UTW na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystania majątku UTW na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie UTW,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

                             Rozdział 6 Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

                                                                                   §29
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków,
2. Rozwiązanie UTW następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
3. W przypadku rozwiązania UTW Walne Zgromadzenie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje likwidatora, który prowadzi             likwidację Stowarzyszenia.