Kędzierzyn – Koźle 07.06.2023 r.

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej
zawiadamia członków Stowarzyszenia, że w oparciu o § 16 pkt 1 Statutu
Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się 21 czerwca 2023r. o godzinie :
• 15.00- I termin
• 15.30- II termin
Walne zwyczajne Zgromadzenie odbędzie się na spotkaniu końcowym Roku
Akademickiego na terenie Winiarni „Synapsa” przy ulicy Kozielskiej 34 w
Większycach.
(przedłużenie ulicy Chrobrego w Koźlu)

 • Zawiadomienie ogłoszono w internecie dnia 07.06.2023
 • Wywieszono na tablicy informacyjnej UTW oraz MOK
 • Powiadomiono ustnie

Program Obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ziemi Kozielskiej”

z dnia 21.06.2023r.

 1. Otwarcie Obrad
 2. Przyjęcie Programu Obrad (głosowanie)
 3. Wybór Prezydium Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SUTW „ZK”
  • Przewodniczący:
  • Sekretarz:
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej – wybór na sali w trakcie obrad
  • Przewodnicząca:
  • Członek:
  • Członek:
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – w trakcie obrad
  • Przewodnicząca:
  • Członek:
 6. Stwierdzenie prawidłowości Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SUTW i jego zdolności
  do podejmowania uchwał.
 7. Przedstawienie i Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności SUTW”ZK” za rok 2022.
 8. Przedstawienie i Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2022.
 9. Przedstawienie i Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, wnioskowania o udzielenie
  absolutorium Zarządowi na następny rok (głosowanie i podjęcie uchwały)
 10. Przedstawienie i Zatwierdzenie Programu Działań SUTW na 2023/24r.
 11. Podjęcie Uchwał
 1. Sprawy różne
 2. Dyskusja
 3. Zakończenie obrad

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *